Regulamin platformy Strefa Rozwoju Nauczyciela

Regulamin platformy Strefa Rozwoju Nauczyciela

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach płatności dostępnych na platformie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@strefarozwojunauczyciela.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Aneta Szostak-Sulewska

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem,
 • Przedsiębiorca Konsumencki – osoba fizyczna zawierająca z administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Przedsiębiorca Konsumencki jest również Użytkownikiem,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://strefarozwojunauczyciela.pl/regulamin-sklepu-internetowego/
 • Platforma – platforma internetowa działająca pod adresem https://strefarozwojunauczyciela.pl/,
 • Administrator – Aneta Szostak-Sulewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „KAPELUSZ Z KWIATAMI – WYDAWNICTWO, SZKOLENIA, USŁUGI EDUKACYJNE ANETA SZOSTAK-SULEWSKA”, ul. Warszawska 13/2, 59-900 Zgorzelec, NIP: 6151211637.

§2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Platformy, Administrator prowadzi sprzedaż treści cyfrowych (kursów on-line), świadcząc jednocześnie na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników.
 3. Do korzystania z Platformy oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • przeglądarka plików .pdf, wideo,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej na Platformie.
 5. Użytkownik może przeglądać zawartość Platformy bez konieczności podawania danych osobowych, ale nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest podczas korzystania z Platformy dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Platformie.
 7. Wszystkie ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Platformy, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Użytkownikowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Platformy, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Administratora jest umożliwienie Użytkownikowi złożenia zamówienia na Platformie prowadzącego do zawarcia z Administratorem umowy.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Platformy.
 4. Zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowych prowadzi również do założenia konta Użytkownika na Platformie. Konto jest niezbędne by Użytkownik mógł korzystać z treści cyfrowych. Użytkownik loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.
 7. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowaniem Platformy, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia-kapelusz@wp.pl. W reklamacji Użytkownik powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację jako Użytkownika Platformy, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy. Administrator odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań by zapewnić całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania krótkich przerw w dostępie z przyczyn technicznych. Administrator dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej. O planowanych przerwach technicznych Użytkownik, który posiada konto Użytkownika na Platformie, zostanie poinformowany poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika.

§4

Prawa własności intelektualnej

 1. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Platformy oraz treści cyfrowe dostępne na Platformie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratora.
 2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Użytkownika bez zgody Administratora, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratora i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§5

Uzyskanie dostępu do kursów on-line

 1. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać dostęp do kursu on-line, musi zawrzeć z Administratorem umowę o dostarczanie treści cyfrowych.
 2. Zawarcie umowy następuje w wyniku złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia, w którym konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z administratorem.
 3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika prowadzące do zawarcia z administratorem umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
 4. Jeżeli Użytkownik wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Użytkownik wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Platformy z instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni od zawarcia umowy.
 5. W formularzu zamówienia Użytkownik musi podać prawdziwe dane osobowe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Administratora co do ich poprawności. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Administratora. W takiej sytuacji Użytkownikowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Administratora na podjęcie kontaktu z Użytkownikiem, Administrator udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Użytkownika.
 6. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Administrator nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.
 7. Wraz z opłaceniem zamówienia zostaje utworzone konto użytkownika, w ramach którego Użytkownik może korzystać z zakupionych treści.
 8. W ramach jednorazowego zakupu, Użytkownik uzyskuje dostęp do zakupionych treści na okres trzech, sześciu albo dwunastu miesięcy kalendarzowych, w zależności od wybranego przez Użytkownika wariantu. Jeżeli Użytkownik po upływie wskazanego okresu nadal będzie chciał korzystać z dostępu do płatnych treści, będzie musiał ponownie złożyć i opłacić zamówienie.

 

§6

Płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Platformy oraz prezentowane są Użytkownikowi na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności elektroniczne, obsługiwane są przez operatora serwisu Przelewy24.pl, tj. spółkę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP: 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 3. Faktury do zamówienia wystawiane są automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty przez system Fakturownia.pl, tj. Fakturownia sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, NIP 5213704420Fakturownia Sp. z o.o. i są one doręczane Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia

§7

Kursy on-line

 1. W celu uzyskania dostępu do platformy kursowej i do zakupionych treści cyfrowych Użytkownik musi się zalogować na swoje konto na Platformie.
 2. W ramach zakupionego kursu Użytkownik może uzyskać również dostęp do zamkniętej grupy wsparcia w serwisie społecznościowym Facebook. W celu uzyskania dostępu do grupy Użytkownik musi skontaktować się z Administratorem, który wyśle następnie zaproszenie. Szczegóły dotyczące treści publikowanych w ramach grupy zostały opisane na Platformie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystanie z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać treści cyfrowych ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Administratora.
  • W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Administrator zachowuje prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do zakupionego kurs

§8

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca Konsumencki, który zawarł z administratorem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumenckiemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do kursu w ramach Platformy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://strefarozwojunauczyciela.pl/formularz-odstapienia-od-umowy/ jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumenckiemu wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenckiego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§9

Odpowiedzialność za wady

 1. Administrator ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi treść cyfrową wolną od wad.
 2. Administrator jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Użytkownik stwierdzi wadę treści cyfrowej powinien poinformować o tym Administratora, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Użytkownik może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://strefarozwojunauczyciela.pl/formularz-reklamacji/, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Użytkownik może kontaktować się z administratorem zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Administrator ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Przepisy w zakresie rękojmi Administratora za wady rzeczy dotyczące Konsumentów znajdują zastosowanie również do Przedsiębiorców Konsumenckich.

§10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • zawarcie i wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa zapytań kierowanych przez Użytkowników nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe, podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są z administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Administratora pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 5. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie Administratora przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Użytkownik może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Administratora. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Administrator będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Użytkownika do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Użytkownika jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Jeżeli termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, karalności na gruncie przepisów prawa karnego lub ukarania na gruncie przepisów prawa administracyjnego upływałby po zakończeniu prowadzenia działalności, dane zostaną usunięte po upływie tego terminu.
 6. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z administratorem lub zawrzeć umowę.
 8. Platforma wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Platformy oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Użytkownika.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.strefarozwojunauczyciela.pl

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.

§12

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Platformie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Użytkownik, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta z określeniem terminu, od którego zmiany wchodzą w życie, nie krótszego niż 7 dni od doręczenia Użytkownikowi wiadomości. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik może usunąć konto użytkownika bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Dalsze korzystanie z konta użytkownika po terminie wejścia w życie zmian, oznacza akceptację zmienionego Regulaminu.
 3. Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Platformy jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Platformy będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców Konsumenckich, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.05.2021
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shopping Cart